Общи условия

ГЕРМОМЕД 2 ООД – ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 1. Политиката за поверителност на „Гермомед 2” ООД е създадена, за да защитава Вашите лични данни и Вашите интереси като наш клиент, като наш пациент или като родител или попечител на наш клиент или пациент.
 • „Гермомед 2” ООД събира и обработва Вашите лични данни, лични данни на Ваши деца до 18-годишна възраст и/или лични данни на Ваши подопечни лица. За да са гарантирани правата Ви по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с Общия регламент за защита на личните данни [Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламенти и на Съвета от 27 април 2016 година – GDPR], „Гермомед 2” ООД моли за Вашето информирано съгласие.
 • Моля да се запознаете внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни или личните данни на Ваши подопечни лица. Ако подпишете предложената от нас декларация, ще дадете съгласието си не само по отношение на нас, но и по отношение на всички трети страни, описани детайлно в т. 6. по-долу.
 • Предоставянето на лични данни е доброволно.  Понятието „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може или предстои да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”). Под „физическо лице, което може да бъде идентифицирано”, се подразбира всяко лице, което – пряко или непряко – може да бъде идентифицирано чрез идентификатори като име, ЕГН, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, здравната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.
 • „Администратор“ означава орган, който, сам или съвместно с други органи, определя целите и средствата за обработването на лични данни. В случаите, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администратор е „Гермомед 2” ООД (наричано по-долу за краткост Гермомед). Това е дружество, надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 205260580, със седалище в гр. София и с адрес на управление: гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 23.
 • „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни, чрез автоматични или други средства – като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • „Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава-членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
 1. Криптиране и псевдонимизация. За да се гарантира постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на всяко едно здравно досие и на системата на обработване на личните данни, Гермомед води два отделни регистъра: оперативен и информативен. Връзка между двата регистъра може да се направи само чрез прочитане и използване на вътрешна заповед на управителя на Гермомед ООД, която е само на хартиен носител и е заключена в касата на ГермоМед.
 • Оперативният регистър съдържа имена, адреси, лични и медицински данни, които се съхраняват и се използват за извършване на термографски заснемания, консултации, вземане на второ медицинско мнение, уточняване на диагноза, планиране и провеждане на медицински изследвания, планиране и провеждане на лечебни и/или профилактични процедури и др. подобни. Тези данни се заличават след 24 месеца.
 • Информативният регистър не съдържа информация за имена, пол, възраст и адрес. В него има само анонимна медицинска информация за проектни, научни, статистически и други цели. Всяко клиентско досие е защитено чрез:
 • Криптиране – това е създаване на четирицифрен номер, чрез който външно за Гермомед лице не може свърже физичиеското лице, чиийто данни са криптирани;
 • Псевдонимизиране – това е създаване на съкращение от три латински букви, които не са свързани с имената на пациента и/или клиента. За тази цел са нужни поне две имена на клиента по негов избор – лично и фамилно или лично и бащино.
 1. Цел на Политиката за поверителност. Нашата цел е да гарантираме, че:
 • Ние, в качеството си на администратор, спазваме законодателството в областта на защитата на личните данни, а именно: Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и останалото приложимо законодателство, като следваме добрите практики в упоменатата област.
 • Защитаваме потребителите, клиентите и партньорите на ГермоМед.
 • Гарантираме прозрачност за начините, по които се съхраняваме и обработваме личните данни на субектите.
 • Осигуряваме защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.
 1. Как събираме информация за Вас:
 • Ние събираме информация за Вас чрез попълване на анкета, заснемане на термографски изображения (термограми), предоставяне от Вас и/или попълвани и изпращани по какъвто и да е начин от Вас до нас документи, епикризи, формуляри, направлениия, дигитални записи на образни и други изследвания, парафинови блокчета, предметни стъкла и всички други видове документация или дигитални записи, свързани с извършваните от нас дейности. Начинът на предоставянето, както и обемът на информацията, която решите да ни предоставите, е резултат само на Ваши лични преценка и решения.
 • Ние съветваме да ни предоставяте копия, а не оригинали от документацията, с изключене на случаите, когато законът изисква обратното (при подготовка на досиета за трансплантация или ин-витро процедури например).
 • Вие ще бъдете информирани за целите, поради които ще използваме вашите лични данни, за срока на съхранението им, както и за трети страни, с които евентуално ще ги споделим.
 1. Обичайно събираме следните данни:
 • Имена, дата на раждане, пол, възраст, ръст, тегло, всички възможни данни за здравното състояние, минали или текущи заболявания, оплаквания, диагнози, фамилна обремененост, хранителни навици, вредни привички, професионални нокси и рискове, проведени изследвания, проведени или провеждащи се лечения, планирани за в бъдеще лечения или изследвания от всякакъв вид.
 • Телефон/и за връзка, адрес на електронна поща, друг адрес или канал за кореспонденция.
 1. Данни, предоставяни или получавани от трети страни. Предоставянето на информация на трети лица винаги се съобразява с хипотезите, посочени в чл. 28, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ).
 • В медицинската логистика данни за даден клиент или пациент или за група клинични случаи се обменят между най-различни и разнообразни лица и институции. Те са основно два вида:
 • Медицински и немедицински специалисти, здравни заведения и други институции (здравни каси, застрахователи и пр.) които разглеждат, обменят и предоставят лични данни и заключения за всеки конкретен случай. По тази верига на обмен Гермомед работи с оперативния регистър по т. 2.1. по-горе.
 • Специалисти от различни области, здравни заведения, университети, научни институти, академични звена, асоциации, фондации, изследователски лаборатории, научни колективи, патентни ведомства и всякакви други физически и/или юридически лица, които обработват информация с научна, програмна, развойна, статистическа, проектна или друга подобна цел, без да се интересуват от конкретните личности от здравните досиета, които им се предоставят. По този вид на обмен на данни Гермомед работи с информативния регистър по т. 2.2. по-горе.
 1. Информирано съгласие. Клиентът, пациентът, родителят, попечителят или настойникът, който се обръща към ГермоМед, получава нужната информация смолба да се запознае с нея и да подпише декларация на основание на чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД.

Заключение:

Настоящата Политика за поверителност е актуална към дата 18.02.2019 год.

Гермомед запазва правото си по всяко време да променя и да допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата www.germomed.com, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Препоръчваме на нашите пациенти, клиенти, партньори и други заинтересовани лица, периодично да посещават тази страница. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време, без специално предварително уведомяване. Гермомед не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика за поверителност.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та ......................................................................................................................................................

ЕГН (ЕНЧ) .........................................., л. к./паспорт № .................................................................................................

Адрес:...........................................................................................................................................................................

Тел.: ..........................................  E-mail: ..........................................

С настоящото декларирам, че, на основание на чл. 5, ал. 2, т. 2 от Закона за защита на личните данни, давам съгласието си „Гермомед 2” ООД,  в качеството му на администратор на лични данни, да обработва личните ми данни (или личните данни на ........................................................................................................................................................................), и декларирам също така, че:

 1. Разбирам, че термографското заснемане не е заместител на клиничен преглед от лекар или друг специалист;
 2. Разбирам, че термографското заснемане и докладът, който ще получа в резултат от него, би следвало да се съчетават и интерпретират заедно с други периодични изследвания (включително образни или функционални), както и с кръвни тестове и допълнителни консултации, ако е необходимо;
 3. Разбирам, че в резултат на допълнителни изследвания или последващи термографски заснемания може да се установят проблеми, които не са видни в изображенията от настоящото заснемане;
 4. Разбирам, че докладът, който ще получа, е инструмент за оценка на моето здраве. Той не е предназначен за поставяне на окончателна диагноза, а е анализ на моите термограми. В резултат на този анализ може да бъда посъветван/а да извърша допълнителни изследвания и/или да потърся други специалисти;
 5. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на изготвянето на индивидуален доклад, който ще получа чрез „Гермомед 2“ ООД;
 6. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат допълнително обработвани за статистически и изследователски цели, единствено при условията на пълна деперсонализация;
 7. Информиран/а съм, че личните ми данни се криптират при използването на софтуера на „Тотал Вижън“ (Total Vision), преди да бъдат трансферирани през интернет към „Физишънс Инсайт“ (Physicians Insight) за разчитане и изготвяне на доклад.

Известно ми е освен това, че личните данни, съдържащи здравна информация, могат да бъдат предоставяни на трети лица само при наличие на хипотезите, посочени в чл. 28, ал. 1 от Закона за здравето, а именно:

 1. Когато лечението продължава в друго здравно заведение;
 2. Когато съществува заплаха за здравето или живота на други хора;
 3. За нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 4. За нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 5. За нуждите на медицинската статистика или медицински научни изследвания, след като информацията, идентифицираща пациента, бъде заличена;
 6. За нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

Информиран/а съм, че в случай на заплаха за здравето и живота на други лица, преди да предостави моите лични данни, съдържащи здравна информация, на основание на чл. 28, ал. 2 от Закона за здравето, администраторът на лични данни „Гермомед 2” ООД е длъжен да ме уведоми за това обстоятелство.

Запознат съм с Политиката на поверителност на „Гермомед 2” ООД.

Дата: ................................

Подпис: .............................................................

(клиент, пациент, родител, настойник, попечител)

Запази час